Ελληνική αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική»

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Μετά­φραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική» έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση μετα­πτυ­χιακών φοιτητών σε θέματα μεταφο­ράς λόγου μεταξύ ελλη­νικής, αγγλι­κής και ρωσικής γλώσσας, λαμβάνοντας υπό­­ψη τις ιδιαιτερότητες του γλωσσι­­κού συστήματος των τριών γλωσσών και την αλληλεπί­δραση των πολιτι­σμών, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από τη μετάφραση διαφόρων ειδών λόγου.

Το ΔΠΜΣ στοχεύει να αξιοποιήσει το προπτυχιακό υπόβα­θρο που προ­σφέρουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα για τα διευρύνει τη διαγλωσσική οπτική των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών προς γλώσσες και πολιτισμούς τους οποίους δεν θερα­πεύ­ουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα στο προπτυχι­ακό τους πρόγραμμα, δη­μι­ουργώντας έτσι ελκυ­στι­κότερους εργαζόμενους στον Τομέα της μετάφρασης και αναπτύσσοντας τη διαπολιτισμική οπτική των Τμημάτων στον τομέα των διαπο­λιτισμικών σπου­δών.

Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες οι οποίοι έχουν άριστη γνώση και των τριών γλωσσών, ελληνικής, αγγλικής και ρωσικής, βάσει της οποίας μεθοδεύεται η περαιτέρω μελέτη του γλωσσικού συστήματος των τριών γλωσσών και οι τεχνικές μεταφοράς του μηνύματος κατά τη μετά­φρα­ση.

Το ΔΠΜΣ διοικείται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), με την έγκριση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ), στη­ρίζεται γραμματειακά από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυ­χια­κών Σπουδών (ΔΜΣ), ισότιμο με Μ.Α. (Master of Arts) στη Μετάφραση μεταξύ των αναφερόμενων γλωσσών.

Για ενημερώσεις και ανακοινώσεις σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://translate.enl.uoa.gr/