Ελληνική αρχική σελίδα » Διδακτορικές Σπουδές

Διδακτορικές Σπουδές

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ


Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 ν. 4485/2017, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας (60 ECTS), με αντικείμενο ίδιο ή συναφές προς κάποιο από τα θεραπευόμενα στο Τμήμα γνωστικά αντικείμενα.

Σε ειδικές περιπτώσεις, γίνεται δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος του ως στην προηγούμενη παράγραφο οριζόμενου Δ.Μ.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται συγγραφή πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής.

Τα σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ζητήματα καθορίζονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος καθώς και από τα Άρθρα 38 έως 43 του Ν. 4485/2017.