Ελληνική αρχική σελίδα » Κατατακτήριες εξετάσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις


Το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών διοργανώνει Κατατακτήριες Εξετάσεις για το ακαδ. έτος 2020-2021 (Ν.4186/17-09-2013, Ν.4218/10-12-2013, και Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-13 ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ.Β). Τα εξεταστέα μαθήματα είναι τα παρακάτω:

1. Ρωσική γλώσσα (Επιπέδου Ά έτους)

2. Εισαγωγή στη σλαβική φιλολογία 

3. Βυζάντιο και Σλαβικός κόσµος

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα αυτά είναι:

1. Ρωσική γλώσσα (Επιπέδου Ά έτους)

2. Εισαγωγή στη σλαβική φιλολογία

3. Βυζάντιο και Σλαβικός κόσµος

Οι ημερομηνίες για την κατάθεση των αιτήσεων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι από 1-15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (ΦΕΚ 1517 τ. Β' 3/11/2005):

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ - ΤΕΙ - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (Προκειμένου για Πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών).

  •  Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και με συστημένη επιστολή στη γραμματεία του Τμήματος.

Σύμφωνα με το Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/10-12-2013 τ.Α'), συμμετέχουν σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα:

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. 

Η ισχύ της παρούσας παραγράφου άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4186/17-09-2013 (Α΄193).

Ημερομηνίες εξετάσεων 

1) Ρωσική γλώσσα: ................ και ώρα .... στην αίθουσας ..... (...ος όροφος Φιλοσοφική Σχολή)

2) Εισαγωγή στη σλαβική φιλολογία: ................ και ώρα .... στην αίθουσας ..... (...ος όροφος Φιλοσοφική Σχολή)

3) Βυζάντιο και Σλαβικός κόσµος: ................ και ώρα .... στην αίθουσας ..... (...ος όροφος Φιλοσοφική Σχολή)

Αξίζει να προσεχθούν τα εξής:

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο  πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

2. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

3. Απαγορεύονται τα χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλέ και του μαύρου, σημειώσεις, βιβλία και κινητά τηλέφωνα ή οποιεσδήποτε ηλεκτρονικές συσκευές.

4. Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται.

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων  

20-02-2020

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

22-02-2019

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

26-01-2018

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

24-01-2017

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

23-12-2015

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

 23-12-2014

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

01-04-2014

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

12-12-2012

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

15-12-2011

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

02-12-2010

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2010-2011

25-11-2009

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2009-2010