Ελληνική αρχική σελίδα » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις

 

Το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών διοργανώνει κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2023-2024 (Ν.4186, ΦΕΚ 193, 17-9-2013,τ. Α΄, Ν.4218, ΦΕΚ 268/10-12-2013, τ. Α΄, Υ.Α. Φ1/ 192329 /Β3/13-12-13, ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄ και Ν. 4957/2022, ΦΕΚ 141/21-7-2022, τ. Α΄) για την Εισαγωγική Κατεύθυνση Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 

Τα εξεταστέα μαθήματα είναι:

1. Ρωσική γλώσσα [αντιστοιχεί στα μαθήματα: 711008Α Ρωσική γλώσσα Ι : Μορφολογία / Σύνταξη, 711008Β Ρωσική γλώσσα Ι : Δεξιότητες στον γραπτό λόγο (Α΄ εξαμήνου) και 712007Α Ρωσική γλώσσα ΙΙ : Μορφολογία / Σύνταξη, 712007Β Ρωσική γλώσσα ΙΙ : Δεξιότητες στον γραπτό λόγο (Β΄ εξαμήνου) του προγράμματος σπουδών ακαδ. έτους 2022-2023 ],

2. Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία [αντιστοιχεί στο μάθημα 711007 Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία (Α΄ εξαμήνου) του προγράμματος σπουδών ακαδ. έτους 2022-2023],

3. Βυζάντιο και Σλαβικός κόσμος [αντιστοιχεί στο μάθημα 712005 Βυζάντιο και Σλαβικός κόσμος (Β΄ εξαμήνου) του προγράμματος σπουδών ακαδ. έτους 2022-2023].

Δείτε εδώ τις περιγραφές των μαθημάτων από τον αντίστοιχο οδηγό σπουδών.

Η εξεταστέα ύλη έχει ως ακολούθως:

Δείτε εδώ την εξεταστέα ύλη των παραπάνω μαθημάτων.

 

Οι ημερομηνίες για την κατάθεση των αιτήσεων για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι από 1-15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (ΦΕΚ 1517 τ. Β' 3/11/2005):

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου   Αίτηση του ενδιαφερομένου  .

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ - ΤΕΙ - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (Προκειμένου για Πτυχιούχους εξωτερικού αναγνωρισμένου στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4957/2022, ΦΕΚ 141/21-7-2022, τ. Α΄ ).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν στη γραμματεία του Τμήματος μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ιδρύματος μας eprotocol.uoa.gr.

Σύμφωνα με το Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/10-12-2013 τ. Α'), συμμετέχουν σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα:

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα με βάση τα οριζόμενα στον Ν. 4957/2022, ΦΕΚ 141/21-7-2022, τ. Α΄  ), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. 

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4186/17-09-2013 (Α΄193).

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων

Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2023-2024 θα ανακοινωθεί εντός του μηνός Νοεμβρίου 2023.

1) Ρωσική γλώσσα: Αίθουσα εξέτασης: 724 (7ος όροφος, Φιλοσοφική Σχολή), Ημερομηνία εξέτασης:  5 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12:00, 

2) Εισαγωγή στη Σλαβική Φιλολογία: Αίθουσα εξέτασης: 724 (7ος όροφος, Φιλοσοφική Σχολή), Ημερομηνία εξέτασης: 6 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 15:00

3) Βυζάντιο και Σλαβικός κόσμος: Αίθουσα εξέτασης: 724 (7ος όροφος, Φιλοσοφική Σχολή) Ημερομηνία εξέτασης: 8 Δεκεμβρίου 2023,12:00,

Αξίζει να προσεχθούν τα εξής:

  • Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.
  • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
  • Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
  • Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου (μελάνι διαρκείας), και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση. Δεν επιτρέπεται το διορθωτικό υγρό (blanco) και το μη μόνιμο μελάνι.
  • Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
  • Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
  • Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο.

Επισημαίνεται ότι:

  • Επανεξέταση ή αναθεώρηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα γραπτά δοκίμιά τους, το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. Τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων φυλάσσονται στο αρχείο του Τμήματος για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν με ευθύνη της Επιτροπής Κατατάξεων συντάσσεται σχετικό πρακτικό και καταστρέφονται.
  • Η Επιτροπή Κατατάξεων ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων  

26-01-2024

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

11-01-2023

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

30-12-2021

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

04-10-2021

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

20-02-2020

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

22-02-2019

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

26-01-2018

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

24-01-2017

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

23-12-2015

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2015-2016

 23-12-2014

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2014-2015

01-04-2014

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

12-12-2012

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2012-2013

15-12-2011

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

02-12-2010

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2010-2011

25-11-2009

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2009-2010