Ελληνική αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Erasmus + » ERASMUS + 2022-2023

Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩN

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2022- 2023

Καλούνται οι φοιτητές/-τριες του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν για ένα εξάμηνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2022 με υποτροφία του προγράμματος Erasmus+ στα πανεπιστήμια, τα οποία παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, να υποβάλουν αίτηση στο  ppartheniou@uoa.gr ή στην ηλεκτρονική υπηρεσία https://eprotocol.uoa.gr (Γενική Αίτηση για Φοιτητικά Θέματα), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. ενότητα Γ΄). Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/-τριες, πριν υποβάλουν αίτηση, να συμβουλευθούν προσεκτικά τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Ε.Κ.Π.Α.


Α΄. Προϋποθέσεις συμμετοχής προπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS+

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/-τριες

  • πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση,

Οι φοιτητές/-τριες που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS credits).

Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής, το οποίο ορίζεται από το Ίδρυμά μας στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας, είναι το επίπεδο Β2 (CEFR).

Οι φοιτητές/-τριες που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα ΕRΑSΜUS+ για σπουδές ή για πρακτική άσκηση είναι επιλέξιμοι, εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών, θα έχουν όμως χαμηλή προτεραιότητα κατά την επιλογή σε σχέση με τους φοιτητές που ζητούν μετακίνηση για πρώτη φορά.

Οι φοιτητές/-τριες του ΕΚΠΑ με τόπο καταγωγής και μόνιμη κατοικία τους τη χώρα στην οποία θέλουν να μεταβούν με το πρόγραμμα ΕRΑSΜUS+, θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα κατά την επιλογή. 

 

Β΄. Κριτήρια επιλογής προπτυχιακών φοιτητών ERASMUS+

Για την αξιολόγηση των προπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

1. Μέσος όρος βαθμολογίας μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.

2. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (Β2 ή ανώτερο).

3. Η συμμετοχή του/της φοιτητή/-τριας σε διεθνή σεμινάρια, προγράμματα σπουδών, επιστημονικές συναντήσεις και συνέδρια, τυχόν δημοσιεύματα και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του/της κάθε φοιτητή/-τριας. Όλα αυτά θα πρέπει να αναφερθούν στο βιογραφικό σημείωμα και στους λόγους, για τους οποίους ο/η φοιτητής/-τρια επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα (βλ. το έντυπο της αίτησης).

 

Γ΄. Προθεσμία – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. Αναλυτική βαθμολογία (από τη Γραμματεία του Τμήματος)

3. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας

4. Αντίγραφα βεβαιώσεων συμμετοχής σε συνέδρια/σεμινάρια, τυχόν δημοσιεύματα

5. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα

6. Φωτογραφία (1)

Η Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ (ακαδ. έτος 2022-2023) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Δευτέρα 21-03-2022

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  

Αναπλ. Καθ. ΟΛΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ