Ελληνική αρχική σελίδα » Πρόγραμμα Erasmus + » ERASMUS + 2018-2019

Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2018- 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2018-19

 

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών, που ενδιαφέρονται για υποτροφία ERASMUS+(ακαδ. έτος 2018-2019) για τα Πανεπιστήμια και τις προσφερόμενες θέσεις που εμφαίνονται στον συνημμένο  πίνακα συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την αρχική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. ενότητα 4). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πριν υποβάλουν αίτηση, να συμβουλευθούν προσεκτικά τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Ε.Κ.Π.Α. στην ιστοσελίδα του Τμήματος .


2. Προϋποθέσεις συμμετοχής των προπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS+

α) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση και

β) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών.

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS credits), ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής και αντίστοιχα αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ.

Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας ορίζεται από το Ίδρυμά μας, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας, η καλή γνώση της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής (ή άλλης γλώσσας στην  περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του), δηλαδή το επίπεδο Β2, σύμφωνα με την κλίμακα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Εάν η διμερής συμφωνία αναφέρει ως υποχρεωτικό επίπεδο γλωσσομάθειας επίπεδο ανώτερο του Β2 (π.χ. Γ1, Γ2), αυτό το επίπεδο θα αποτελεί προϋπόθεση επιλογής για το συγκεκριμένο 'Ιδρυμα.

Προσοχή: ακόμα και στην περίπτωση που το 'Ιδρυμα υποδοχής δέχεται φοιτητές με επίπεδο κατώτερο του Β2, αυτό δεν είναι αποδεκτό από το 'Ιδρυμά μας.

Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την προσκόμιση των αντίστοιχων διπλωμάτων. Φοιτητές που δεν κατέχουν το αντίστοιχο δίπλωμα όταν κάνουν αίτηση προς τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους για μετακίνηση στο πλαίσιο του  προγράμματος Erasmus+, δεν είναι επιλέξιμοι. Για τους φοιτητές των ξενόγλωσσων τμημάτων που δεν κατέχουν δίπλωμα γλωσσομάθειας πρέπει να βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος η πολύ καλή γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων ξένης γλώσσας και φιλολογίας δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την βεβαίωση αυτή, εφόσον η γλώσσα στην οποία γίνονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής είναι αυτή του πτυχίου τους.

Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα ΕRΑSΜUS για σπουδές ή γιο πρακτική άσκηση είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά στο νέο πρόγραμμα ΕRΑSΜUS+, εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών, θα έχουν όμως χαμηλή προτεραιότητα κατά την επιλογή σε σχέση με τους φοιτητές που ζητούν μετακίνηση για πρώτη φορά.

Οι φοιτητές του ΕΚΠΑ με τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας τους τη χώρα στην οποία θέλουν να μεταβούν με το πρόγραμμα ΕRΑSΜUS+ θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα κατά την επιλογή. 

3. Κριτήρια επιλογής προπτυχιακών φοιτητών ERASMUS+

Για την αξιολόγηση των προπτυχιακών φοιτητών λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που ακολουθούν κατά σειρά βαρύτητας:

1. Μέσος όρος βαθμολογίας

Υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus, με βάση την αναλυτική του βαθμολογία μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.

2. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (Β2 ή ανώτερο).

3. Η συμμετοχή του φοιτητή στις δραστηριότητες του Τμήματος, σε συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις και σεμινάρια,  τυχόν δημοσιεύματα καθώς και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του.

4. Προθεσμία – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπληρωμένη ως προς όλα τα απαιτούμενα στοιχεία

Αναλυτική βαθμολογία (από τη Γραμματεία του Τμήματος)

Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας

Αντίγραφα βεβαιώσεων συμμετοχής σε συνέδρια/σεμινάρια - τυχόν δημοσιεύματα

Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Φωτογραφία (1)

Η Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ (ακαδ. έτος 2018-2019) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Παρασκευή 23η  Μαρτίου 2018.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος

 

      Καθηγήτρια, Ελένη Στεργιοπούλου